Marjatta Tapiola

Marjatta Tapiola

Marjatta Tapiola: Talvi, 1999-2000 © kuva: Jussi Tiainen

Marjatta Tapiola: Talvi, 1999-2000 © kuva: Jussi Tiainen

Marjatta tapiola

Marjatta tapiola

Marjatta Tapiola: "Two Bulls" 2013 oil and tempera

Marjatta Tapiola: "Two Bulls" 2013 oil and tempera

Marjatta Tapiolan "Winter Book" (1999-2000)

Marjatta Tapiolan "Winter Book" (1999-2000)

Marjatta Tapiola "Night Book" (1996)

Marjatta Tapiola "Night Book" (1996)

Marjatta Tapiola "Three Horses in the Skull" (2013)

Marjatta Tapiola "Three Horses in the Skull" (2013)

Marjatta Tapiola "The Myhtical Story" 2005 ink and tempera on canvas 195x152cm

Marjatta Tapiola "The Myhtical Story" 2005 ink and tempera on canvas 195x152cm

Marjatta Tapiola "Woman and Minotaurus" 2005 oil and tempera on canvas 10x173cm

Marjatta Tapiola "Woman and Minotaurus" 2005 oil and tempera on canvas 10x173cm

Pinterest
Haku