ឯកឧត្ដម ប៉ែន សុវណ្ណ/Excellency Pen Sovann

8 Pins25 Followers
ប៉ែន សុវណ្ណ (ឆ្នាំ២០១២)៖ ហ៊ុន សែន ជាមនុស្សសរសៃប្រសាទ និង កញ្ជះយួន ក្រុងហ...

Cambodian Election: A distant whiff of Tiananmen Square

ប៉ែន សុវណ្ណ៖ យួនប្រមូលយកសម្បត្តិខ្មែរ និង និគមយួន ចូលស្រុកខ្មែរ.

ប៉ែន សុវណ្ណ៖ យួនប្រមូលយកសម្បត្តិខ្មែរ និង និគមយួន ចូលស្រុកខ្មែរ.

ពិធីតម្កល់សព លោក ប៉ែន សុវណ្ណ នៅខេត្តតាកែវ

ពិធីតម្កល់សព លោក ប៉ែន សុវណ្ណ នៅខេត្តតាកែវ

«រស់ដើម្បីជាតិ ដើម្បីប្រជាជនខ្ញុំ»

«រស់ដើម្បីជាតិ ដើម្បីប្រជាជនខ្ញុំ»

«រស់ដើម្បីជាតិ ដើម្បីប្រជាជនខ្ញុំ»

«រស់ដើម្បីជាតិ ដើម្បីប្រជាជនខ្ញុំ»

លោក ប៉ែន សុវណ្ណ អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីខ្មែរ និយាយពី រឿងលោក ហ៊ុន សែន រណបយួន ...

លោក ប៉ែន សុវណ្ណ អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីខ្មែរ និយាយពី រឿងលោក ហ៊ុន សែន រណបយួន ...

លោក ប៉ែន សុវណ្ណ និយាយក្នុងឆ្នាំ២០០០អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនហាណូ...

លោក ប៉ែន សុវណ្ណ និយាយក្នុងឆ្នាំ២០០០អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនហាណូ...

វគ្គ១៖ ស្តាប់លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ រំលឹកឡើងវិញ អំពីរឿង ជួយរំដោះ...

វគ្គ១៖ ស្តាប់លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ រំលឹកឡើងវិញ អំពីរឿង ជួយរំដោះ...

Pinterest
Search