សម្ភាសអ្នកវិភាគសង្គម ជុំវិញស្ថានការនយោបាយនៅកម្ពុជា

សម្ភាសអ្នកវិភាគសង្គម ជុំវិញស្ថានការនយោបាយនៅកម្ពុជា

មន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការដំឡើងឋានៈដល់មន្រ្តីកងអង្គរក្សនាយករដ្ឋមន្រ្តី...

មន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការដំឡើងឋានៈដល់មន្រ្តីកងអង្គរក្សនាយករដ្ឋមន្រ្តី...

មន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការដំឡើងឋានៈដល់មន្រ្តីកងអង្គរក្សនាយករដ្ឋមន្រ្តី...

មន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការដំឡើងឋានៈដល់មន្រ្តីកងអង្គរក្សនាយករដ្ឋមន្រ្តី...

សាក្សីនិងត្រូវជាម្ចាស់ខ្សែvideoដែលបានបង្ហោះក្នុងហ្វេសបុកបកស្រាយថារថយន្តម...

សាក្សីនិងត្រូវជាម្ចាស់ខ្សែvideoដែលបានបង្ហោះក្នុងហ្វេសបុកបកស្រាយថារថយន្តម...

RFA Khmer's live video.

Nao Moeun I at The Capitol, Washington D.

: «តើការវិវឌ្ឍនយោបាយមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ជីវភាពពលរដ្ឋ?».

: «តើការវិវឌ្ឍនយោបាយមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ជីវភាពពលរដ្ឋ?».

RFA Kmer

Cambodia National Rescue added a new video 8 mins · Cambodia · RFA Khmer's live video.

Pinterest
Search