R P
Muita ideoita: R
پس زمینه ساده  مثل رنگ وسط و بالا و پایین صفحه دو نوار حاشبه ای شبیه ه تصویر. البته با رنگ ها و طرح های متفاوت می تواند باشد مسلما. ایکون های ورودی هر صفحه هم می تواند مشابه با طرح های روی نوار بالا و پایین باشد ولی با قلم طراحی شده. مثل همان وب سایت سبزه!

پس زمینه ساده مثل رنگ وسط و بالا و پایین صفحه دو نوار حاشبه ای شبیه ه تصویر. البته با رنگ ها و طرح های متفاوت می تواند باشد مسلما. ایکون های ورودی هر صفحه هم می تواند مشابه با طرح های روی نوار بالا و پایین باشد ولی با قلم طراحی شده. مثل همان وب سایت سبزه!

مثلا می تواند به عنوان پس زمینه محو مثل نمونه سبزه استفاده شود

مثلا می تواند به عنوان پس زمینه محو مثل نمونه سبزه استفاده شود

روسری

روسری

دشت

دشت

برای پس زمینه؟

برای پس زمینه؟

عکس هایی مشابه این که بافت ها و طرح های مختلف ایرانی را نشان می دهند به عنوان پشت زمینه شاید بتواند استفاده شود برای صفحه ورودی. قسمت های بعد می تواند هر کدام تن رنگی یکی از این رنگ ها را بگیرد مثلا ستون اول نارنجی باشد تم رنگی اش و پشت زمینه اش، تم رنگی یکی دیگر کرم باشد و به همین شکل

عکس هایی مشابه این که بافت ها و طرح های مختلف ایرانی را نشان می دهند به عنوان پشت زمینه شاید بتواند استفاده شود برای صفحه ورودی. قسمت های بعد می تواند هر کدام تن رنگی یکی از این رنگ ها را بگیرد مثلا ستون اول نارنجی باشد تم رنگی اش و پشت زمینه اش، تم رنگی یکی دیگر کرم باشد و به همین شکل

damavand2

damavand2