zangefarsi

zangefarsi

8 followers
·
1 followers
zangefarsi
More ideas from zangefarsi
کلمه: نخود فرنگی. توضیح: دانه های گرد و سبز و خوش مزه. مثال: نخود فرنگی تازه خیلی خوش مزه است. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com English: peas, /nokhod-farangi/ Please help me and add example sentences using this word, in your mother language.

کلمه: نخود فرنگی. توضیح: دانه های گرد و سبز و خوش مزه. مثال: نخود فرنگی تازه خیلی خوش مزه است. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com English: peas, /nokhod-farangi/ Please help me and add example sentences using this word, in your mother language.

کلمه: فندک. توضیح: چیزی که باهاش آتش روشن می کنیم. مثال: سیگاریها همیشه فندک در جیبشان دارند. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com English: lighter. /fandak/

کلمه: فندک. توضیح: چیزی که باهاش آتش روشن می کنیم. مثال: سیگاریها همیشه فندک در جیبشان دارند. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com English: lighter. /fandak/

کلمه: فنر. توضیح: چیزی فلزی که دور خودش پیچیده. در ماشین و سایر دستگاهها استفاده می شود. مثال: تشکی که فنر داشته باشه، بعد از چند وقت به سر و صدا می افته. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com English: spring. /fanar/

کلمه: فنر. توضیح: چیزی فلزی که دور خودش پیچیده. در ماشین و سایر دستگاهها استفاده می شود. مثال: تشکی که فنر داشته باشه، بعد از چند وقت به سر و صدا می افته. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com English: spring. /fanar/

کلمه: خودکار. توضیح: چیزی که با آن می نویسیم. مثال: این خودکار آبی رنگه. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com english: pen. /khod-kaar/

کلمه: خودکار. توضیح: چیزی که با آن می نویسیم. مثال: این خودکار آبی رنگه. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com english: pen. /khod-kaar/

کلمه: جارو. توضیح: چیزی که با آن زمین را تمیز می کنیم. مثال: امروز تمام برگهای حیاط رو با این جارو تمیز کردم. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com /jaaru/

کلمه: جارو. توضیح: چیزی که با آن زمین را تمیز می کنیم. مثال: امروز تمام برگهای حیاط رو با این جارو تمیز کردم. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com /jaaru/

کلمه: دوچرخه. توضیح: چیزی که دو تا چرخ دارد و سوارش می شویم. مثال: این دوچرخه خیلی کوچیکه. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com English:bycicle. /do-charkheh/

کلمه: دوچرخه. توضیح: چیزی که دو تا چرخ دارد و سوارش می شویم. مثال: این دوچرخه خیلی کوچیکه. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com English:bycicle. /do-charkheh/

کلمه: عینک دودی. توضیح: چیزی که به چشممان می زنیم تا آفتاب چشممان را اذیت نکند. مثال: این عینک دودی قهوه ای رنگ است. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com English: sunglasses. /einak-dudi/

کلمه: عینک دودی. توضیح: چیزی که به چشممان می زنیم تا آفتاب چشممان را اذیت نکند. مثال: این عینک دودی قهوه ای رنگ است. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com English: sunglasses. /einak-dudi/

کلمه: سنگ. توضیح: چیزی که خیلی سفت است، در کوه زیاد پیدا می شود. مثال: در دستم چهار تکه سنگ دارم. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com

کلمه: سنگ. توضیح: چیزی که خیلی سفت است، در کوه زیاد پیدا می شود. مثال: در دستم چهار تکه سنگ دارم. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com

کلمه: سوراخ. توضیح: جایی خالی در چیزی. مثال: روی این سنگ سوراخ است. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com

کلمه: سوراخ. توضیح: جایی خالی در چیزی. مثال: روی این سنگ سوراخ است. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com

کلمه: درخت. توضیح: چیز سبزی که در جنگل زیاده. مثال: آدمها درختها رو قطع می کنن تا ازشون میز و صندلی بسازن. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com

کلمه: درخت. توضیح: چیز سبزی که در جنگل زیاده. مثال: آدمها درختها رو قطع می کنن تا ازشون میز و صندلی بسازن. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com

کلمه: پنجره. توضیح: سوراخی در دیوار، که شیشه دارد، میشه ازش بیرونو نگاه کرد. مثال: از پنجره بیرون رو تماشا کن. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com

کلمه: پنجره. توضیح: سوراخی در دیوار، که شیشه دارد، میشه ازش بیرونو نگاه کرد. مثال: از پنجره بیرون رو تماشا کن. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com

کلمه: عینک دودی. توضیح: چیزی که به چشممان می زنیم تا آفتاب چشممان را اذیت نکند. مثال: این عینک دودی قهوه ای رنگ است. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com

کلمه: عینک دودی. توضیح: چیزی که به چشممان می زنیم تا آفتاب چشممان را اذیت نکند. مثال: این عینک دودی قهوه ای رنگ است. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com

کلمه: دوچرخه. توضیح: چیزی که دو تا چرخ دارد و سوارش می شویم. مثال: این دوچرخه خیلی کوچیکه. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com

کلمه: دوچرخه. توضیح: چیزی که دو تا چرخ دارد و سوارش می شویم. مثال: این دوچرخه خیلی کوچیکه. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com

کلمه: جارو. توضیح: چیزی که با آن زمین را تمیز می کنیم. مثال: امروز تمام برگهای حیاط رو با این جارو تمیز کردم. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com

کلمه: جارو. توضیح: چیزی که با آن زمین را تمیز می کنیم. مثال: امروز تمام برگهای حیاط رو با این جارو تمیز کردم. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com

کلمه: فنر. توضیح: چیزی فلزی که دور خودش پیچیده. در ماشین و سایر دستگاهها استفاده می شود. مثال: تشکی که فنر داشته باشه، بعد از چند وقت به سر و صدا می افته. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com English: spring.

کلمه: فنر. توضیح: چیزی فلزی که دور خودش پیچیده. در ماشین و سایر دستگاهها استفاده می شود. مثال: تشکی که فنر داشته باشه، بعد از چند وقت به سر و صدا می افته. #learnpersian #zangefarsi www.zangefarsi.com English: spring.

کلمه: خودکار. توضیح: چیزی که با آن می نویسیم. مثال: این خودکار آبی رنگه. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com

کلمه: خودکار. توضیح: چیزی که با آن می نویسیم. مثال: این خودکار آبی رنگه. #zangefarsi #learnpersian www.zangefarsi.com